Reklamačný poriadok a záručné podmienky

Pre plné znenie reklamačného poriadku a záručných podmienok si prosím pozorne prečítajte všeobecné obchodné podmienky.
Na tomto mieste Vám ponúkame najdôležitejšie informácie o reklamácii a záručných podmienkach.

Reklamácia tovaru v záručnej dobe

Pokiaľ sa na Vašom výrobku vyskytla vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, vyplňte prosím na tejto stránke reklamačný formulár, na základe ktorého Vás budeme do 1 pracovného dňa kontaktovať o ďalšom postupe (informujeme Vás o adrese autorizovaného strediska, ktoré je najbližšie k miestu Vášho bydliska, prípadne Vám doporučíme doručenie na našu adresu v závislosti od Vášho produktu). Pokiaľ je to možné, je vo Vašom vlastnom záujme reklamovať tovar v autorizovanom servise, nakoľko sa tým kráti čas opravy produktu. Informácie o servisných strediskách Vám radi poskytneme e-mailom, prípadne telefonicky, preto nás neváhajte kontaktovať. V mnohých prípadoch informácie a kontakty na servisné strediská nájdete aj na záručnom liste Vášho tovaru.
Pokiaľ tovar reklamujete v našej spoločnosti, prosíme Vás o zaslanie tovaru na našu poštovú a dodaciu adresu:

WebStores, s.r.o.
Perinbaba.sk
Dr. Pantočku 371
955 01 Tovarníky

Kupujúci môže využiť na zaslanie tovaru na reklamáciu služby kuriérskej spoločnosti predávajúceho, a to za poplatok 5 Eur s DPH.

Záujem o vyzdvihnutie tovaru na reklamáciu kuriérom prosím vyplňte v reklamačnom formulári v popise reklamácie. Kuriér tovar vyzdvihne do 2 pracovných dní po prijatí požiadavky. Odoslaním tejto požiadavky kupujúci súhlasi s poplatkom 5 Eur za túto službu.

Žiadame Vás, aby ste tovar nezasielali na adresu sídla, nakoľko by tak došlo zbytočne k predĺženiu prijatia Vašej reklamácie.
Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, kedy bol doručený tovar predávajúcemu spolu s reklamačným formulárom (ktorý môže byť odoslaný aj elektronicky).
Ak si želáte zaslať tovar bez využitia našej služby vyzdvihnutia kuriérom, tovar k nám zasielajte Slovenskou poštou ako balík 2. triedy. Tovar posielajte čistý, spolu so všetkými dokladmi (faktúra, záručný list, manuály). Neposielajte tovar na dobierku, v takomto prípade ho nebudeme môcť prevziať.
Tovar, pri ktorom je objektívne komplikované zasielať ho prostredníctvom Slovenskej pošty nás prosím kontaktujte (nadrozmerný tovar), dohodneme sa na spôsobe prepravy.

Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadne reklamácie, o stave Vašej reklamácie, o spôsobe ako možno tovar reklamovať, ale aj otázky týkajúce sa Vášho tovaru (ako napríklad otázky o zaobchádzaní s tovarom – kedy neviete či ide o vadu tovaru, alebo len o neznalosť používania produktu), prosím neváhajte nás kontaktovať, aby sa tak predišlo zbytočnému zdržaniu, či neúmyselnému poškodenie tovaru a vy ste ho mohli plne využívať.

Reklamácia tovaru, ktorý sa poškodil pri preprave

Napriek tomu, že tovar je zabalený bezpečne a takým spôsobom, aby sa minimalizovala možnosť poškodenia pri preprave, bohužiaľ sa môže stať, že k takémuto poškodeniu obalu alebo aj samotného tovaru počas prepravy dôjde. Pokiaľ pri preberaní tovaru zistíte poškodenie na obale, skontrolujte kompletnosť zásielky, prípadne skontrolujte neporušenosť tovaru. Ak je tovar mechanicky poškodený, prípadne nekompletný, zásielku nepreberajte a vypíšte s prepravcom Protokol o škode. Zároveň Vás žiadame o vyplnenie reklamačného formuláruna tejto stránke, aby sme sa o tejto skutočnosti dozvedeli čo najskôr a mohli ju následne riešiť. Po vyplnení reklamačného formuláru sa tovar dostane k nám do 48 hodín a my Vás budeme následne kontaktovať o ďalšom postupe. Ak zistíte poškodenie až po prebraní tovaru, oznámte nám túto skutočnosť prostredníctvom reklamačného formulára ihneď, najneskôr však do 48 hodín a tovar v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte, inak Vám reklamácia poškodenia pri preprave nemusí byť uznaná.

Čo by ste mali vedieť o reklamácii a záručných podmienkach?

- Záručná doba je stanovená na minimálne 24 mesiacov.
- Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v internetovom obchode prevádzkovaným spoločnosťou WebStores, s.r.o.
- Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
- Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu a tovar, na ktorom zistil vadu ďalej nepoužívať.
- Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
- Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.
- Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.
- Zákazník má právo na bezplatné odstránenie vady v záručnej dobe. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a doručením reklamovaného tovaru.
- V prípade, že Vám reklamačný formulár nejde odoslať môžete si ho stiahnuť a poslať k nám e-mailom, alebo poštou.
- Reklamovaný tovar je nutné doručiť do poštovú adresu predávajúceho.Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie.
- Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
- Pri odstrániteľnej vade je reklamácia ukončená odovzdaním opraveného tovaru (odstránenie vady) alebo výmenou tovaru.
- Pri neodstrániteľnej vade je reklamácia ukončená vrátením kúpnej ceny tovaru, výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, po súhlase kupujúceho.
- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, alebo ak rovnaká vada bola opravovaná už najmenej dvakrát má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.
- Reklamačné konanie sa považuje za ukončené aj písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
- Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
- V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.